Semantički okvir: Putovanje


Glosirano ime Travel
Opis svrhovito kretanje kroz prostor da bi se prešla udaljenost od jedne do druge lokacije
Odgovarajući okvir u FrameNetu Travel
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kretanja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Hrvatski, Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Travel

Uloge:
Tip ulogeagens
Ime ulogeputnik
Uloga u FrameNetuTraveler
Definicija ulogeosoba koja poduzima putovanje
Glosirana ulogatraveler
Tip ulogepath
Ime ulogeput
Uloga u FrameNetuPath
Definicija ulogeruta kojom se putovanje odvija
Glosirana ulogapath
Tip uloge
Ime ulogesredstvo_putovanja
Uloga u FrameNetuMode_of_transportation
Definicija ulogesredstvo kojim se putovanje provodi
Glosirana ulogameans_of_travel
Tip ulogesource
Ime ulogepolazište
Uloga u FrameNetuSource
Definicija ulogemjesto s kojega putovanje započinje
Glosirana ulogasource
Tip ulogegoal
Ime ulogecilj
Uloga u FrameNetuGoal
Definicija ulogemjesto na kojem putovanje završava
Glosirana ulogagoal
Tip ulogelocation
Ime ulogepodručje
Uloga u FrameNetuArea
Definicija ulogeprostor na kojem se putovanje odvija
Glosirana ulogaarea

Povezani okviri:
Aktivni ovirPutovanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeKretanje prema cilju
Povezani opis
Aktivni ovirPutovanje
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeKretanje putom
Povezani opis
Aktivni ovirPutovanje
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imePut
Povezani opis
Aktivni ovirPutovanje
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imePodručje
Povezani opis
Aktivni ovirPutovanje
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeLet
Povezani opisIzravni hiponim

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaputovati.v
Lemaputnik.n
Lemaput.n
Lemaputovanje.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime