Semantički okvir: Izvor - put - cilj


Glosirano ime Source_path_goal
Opis Sekvencija lokacija (izvor, put i cilj) koje zauzima entitet (trajektor) tijekom vremena. Lokacije se definiraju u odnosu na drugi entitet (orijentir).
Odgovarajući okvir u FrameNetu Source_path_goal
Other aliases SPG
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Source path goal

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeizvor
Uloga u FrameNetusource
Definicija ulogepodručje s profiliranom inicijalnošću
Glosirana ulogasource
Tip uloge
Ime ulogeput
Uloga u FrameNetupath
Definicija ulogepodručje s profiliranim tijekom
Glosirana ulogapath
Tip uloge
Ime ulogecilj
Uloga u FrameNetugoal
Definicija ulogepodručje s profiliranom finalnošću
Glosirana ulogagoal
Tip uloge
Ime ulogetrajektor
Uloga u FrameNetutrajector
Definicija ulogeuloga u okviru trajektor - orijentir
Glosirana ulogatrajector
Tip uloge
Ime ulogeorijentir
Uloga u FrameNetulandmark
Definicija ulogeuloga u okviru trajektor - orijentir
Glosirana ulogalandmark

Povezani okviri:
Aktivni ovirIzvor - put - cilj
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeTrajektor - orijentir
Povezani opisIzvor - put - cilj jest dinamična inačica okvira trajektor - orijentir, u kojem se izmjenjuju profilirana područja

Veze:

Inferencije:
Tip inferencije
Opis inferencijeSekvencijski poredak lokacija ima ove inferencije: ako je trajektor na putu, onda je bio (ali više nije) na izvoru; ako je trajektor na cilju, onda je bio (ali više nije) na izvoru i na putu.

Relevantne leksičke jedinice:


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime