Semantički okvir: Djelovanje


Glosirano ime Action
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Intentionally_act
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri djelovanja
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir ACTION

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogedjelovatelj
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaactor
Tip ulogex-schema
Ime ulogex-shema djelovanja
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaaction_x-schema
Tip uloge
Ime ulogeefektor
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogedio tijela ili instrument koji djelovatelj rabi kako bi izveo radnju
Glosirana ulogaeffector
Tip uloge
Ime ulogenapor
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogekoličina napora koju djelovatelj primjenjuje kako bi izvršio radnju
Glosirana ulogaeffort

Povezani okviri:
Aktivni ovirDjelovanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeProces
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemadjelovanje.n
Lemadjelovati.v
Lemačiniti.v
Lemaraditi.v
Lemaradnja.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime