Metafora: VRIJEME JE SUPSTANCIJA


Glosirano ime TIME IS A SUBSTANCE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore vremena
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora TIME IS A SUBSTANCE
Izvorni okvir Supstancija
Ciljni okvir Vrijeme

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaVRIJEME JE SUPSTANCIJA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaVRIJEME JE ENTITET
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime