Metafora: VRIJEME JE RESURS


Glosirano ime TIME IS A RESOURCE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore vremena
Razina metafore Specifična
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora TIME IS A RESOURCE
Izvorni okvir Resurs
Ciljni okvir Vrijeme

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaVRIJEME JE RESURS
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaVRIJEME JE SUPSTANCIJA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime