Metafora: VRIJEME JE OBJEKT KOJI SE KREĆE


Glosirano ime TIME IS A MOVING OBJECT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore vremena
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora TIME IS A MOVING OBJECT
Izvorni okvir Kretanje
Ciljni okvir Vrijeme

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaVRIJEME JE OBJEKT KOJI SE KREĆE
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaVRIJEME JE KRETANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime