Metafora: VLADANJE JE UPRAVLJANJE VOZILOM


Glosirano ime LEADING A NATION IS DRIVING A VEHICLE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore upravljanja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora LEADING A NATION IS DRIVING A VEHICLE
Izvorni okvir Upravljanje vozilom
Ciljni okvir Vladanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaVLADANJE JE UPRAVLJANJE VOZILOM
Tip odnosaspecifikacija ciljnoga okvira
Povezana metaforaVOĐENJE GRUPE JE UPRAVLJANJE VOZILOM
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime