Metafora: SVRHOVITO DJELOVANJE JE SAMOINICIRANO KRETANJE PREMA CILJU


Glosirano ime PURPOSEFUL ACTION IS SELF-PROPELLED MOTION TO A_DESTINATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora PURPOSEFUL ACTION IS SELF-PROPELLED MOTION TO A DESTINATION
Izvorni okvir Kretanje putom
Ciljni okvir Djelovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaSVRHOVITO DJELOVANJE JE SAMOINICIRANO KRETANJE PREMA CILJU
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaDJELOVANJE JE SAMOINICIRANO KRETANJE PUTOM
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerawww.dnevno.hr
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPrema znanstvenicima mjere koje su dosada zemlje zacrtale neće dovesti do željenog cilja - ograničavanja porasta globalne temperature za ne više od dva stupnja Celzija do 2100. u odnosu na prosječnu temperaturu na planetu u predindustrijsko doba.
Glosirani primjerAccording_to scientists the_measures that so_far countries have_drawn will_not lead to the_desired goal - limiting the_increase_in global temperature for not more than two degrees Celsius by 2100 in comparison to the_average temperature on the_planet in the_preindustrial age.
Engleski prijevod primjeraAccording to scientists, the measures that have been taken so far by certain countries will not lead to the desired goal - limiting the increase in global temperature for no more than two degrees Celsius by 2100, when compared to the average temperature on the planet in the preindustrial age.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime