Metafora: RADOST JE OBJEKT KOJI SE DARUJE


Glosirano ime HAPPINESS IS AN OBJECT THAT IS GIVEN /A GIFT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore sreće
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir
Ciljni okvir

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaRADOST JE OBJEKT KOJI SE DARUJE
Tip odnosaspecifikacija ciljnoga okvira
Povezana metaforaEMOCIJA JE OBJEKT
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekst Neka mu Gospodin daruje vječnu radost i svjetlost vječna Isusova neka mu svjetli
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime