Metafora: PRIDRUŽIVANJE U ULAGANJU JE MIJEŠANJE TEKUĆINA


Glosirano ime JOINING ANOTHER IN AN INVESTMENT IS MIXING LIQUIDS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore novca
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora JOINING ANOTHER IN AN INVESTMENT IS MIXING LIQUIDS
Izvorni okvir Miješanje tekućina
Ciljni okvir Pridruživanje u ulaganju

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime