Metafora: PODREĐENI JE ENTITET U SUBLOKALNOM ODNOSU


Glosirano ime SUBSERVIENT IS AN ENTITY IN A SUBLOCAL RELATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore upravljanja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Sublokalni prostorni odnos
Ciljni okvir Vladanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstOn je iz nižeg staleža.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime