Metafora: PAMĆENJE JE SPREMIŠTE


Glosirano ime MEMORY IS A_STOREHOUSE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore mišljenja kao manipuliranja objektima
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MEMORY IS A STOREHOUSE
Izvorni okvir Spremište
Ciljni okvir Pamćenje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaPAMĆENJE JE SPREMIŠTE
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaMIŠLJENJE JE MANIPULIRANJE OBJEKTIMA
Povezani opis
Aktivna metaforaPAMĆENJE JE SPREMIŠTE
Tip odnosaspecifikacija ciljnoga okvira
Povezana metaforaPAMĆENJE JE STAVLJANJE OBJEKTA U SPREMNIK
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstRiznica sjećanja
Glosirani primjerthe treasury of memory
Engleski prijevod primjeramemory lane

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime