Metafora: MIŠLJENJE JE KRETANJE


Glosirano ime THINKING IS MOVING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Kretanje
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora THINKING IS MOVING
Izvorni okvir Kretanje
Ciljni okvir Mišljenje

Inačice:
Stranica inačice
Izvor inačice
Ime inačiceRAZMIŠLJANJE JE KRETANJE

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMIŠLJENJE JE KRETANJE
Tip odnosau vezi s izvornim okvirom
Povezana metaforaMIŠLJENJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE
Povezani opis
Aktivna metaforaMIŠLJENJE JE KRETANJE
Tip odnosaspecifikacija ciljnoga okvira
Povezana metaforaDJELOVANJE JE KRETANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime