Metafora: GAĐENJE JE OBJEKT NA KOJI SE VRŠI POTISAK


Glosirano ime DISGUST IS AN OBJECT THAT IS SUPPRESSED
Opis DISGUST ISnot OBJECT that is SUPPRESSed. SUPPRESS FOR APPRAISAL.COPING.CONTROL/POWER
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore gađenja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir
Ciljni okvir

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstsuspregnuti gađenje
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime