Metafora: AKTIVNOST JE PUTOVANJE


Glosirano ime ACTIVITIES ARE JOURNEYS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ACTIVITIES ARE JOURNEYS
Izvorni okvir Putovanje
Ciljni okvir Aktivnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaAKTIVNOST JE PUTOVANJE
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaDJELOVANJE JE KRETANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPri osposobljavanju uređaja slijedi ove korake...
Glosirani primjerAt turning on the_device follow these steps ...
Engleski prijevod primjeraWhile turning on the device, follow these steps...

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime