Hijerarhija semantičkih okvira: Psihološki okviri


Glosirano ime Psychological frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri živih entiteta
Slobodni tekst
Summary
Novo ime