Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri kognicije


Glosirano ime Cognition frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri živih entiteta
Slobodni tekst
Summary
Novo ime